Kata Kata Peribahasa Sunda Kolot Terbaru dan Artinya

Advertisement

Kata Kata Peribahasa Sunda Kolot - Peribahasa adalah Kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya, biasanya mengiaskan maksud tertentu (dl peribahasa termasuk juga bidal, ungkapan, perumpamaan);  - ungkapan atau kalimat ringkas padat, berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup atau aturan tingkah laku.

Nah kali ini saya mau berbagi kumpulan kata peribahasa sunda kolot - pepatah orang tua kalau disunda kolot sama artinya dengan tua. jadi kalau diartikan peribahasa orang tua. Walaupun saya bukan orang sunda tapi saya suka dengan bahasa sunda, dan ingin ikut serta melestarikan mempertahankan bahasa ini yang dengan perkembangan jaman sedikit demi sedikit bahasa sunda yang lemah lembut enak didengar, berubah menjadi bahasa yang sedikit kasar yah itulah karena kurangnya minat anak anak untuk belajar bahasa daerahnya sendiri. Kalau bukan kita siapa lagi...? 

Nah dibawah ini ada sedikit kumpulan peribahasa sunda kolot yang saya peroleh dari Sahabat saya Aswan yang benar benar asli Sunda.


Paribasa téh omongan anu geus tetep susunanana jeung ngandung harti; piluangeun atawa jadi pituah.
Susunanana geus ditetepkeun ku nini-moyang. urang. Lamun ku urang dirobah éntép seureuhna, tanwandé hartina jadi camplang.
Babasan téh disusun tina sababaraha kecap anu ngandung harti injeuman, harti anu teu sarua jeung harti sawajarna.
Contona:
1. Hampang birit.
2. Leutik burih.
3. Pait daging, pahang tulang dst.

Paribasa-paribasa nu ngandung harti ibarat :
1. Adéan ku kuda beureum.
2. Nulungan anjing kadempét.
3. Sakuru-kuru lembu, saregéng-regéng banténg jst.

Paribasa-paribasa nu ngawangun papatah
1. Ulah beunghar méméh boga!
2. Ulah tiis-tiis jahé!
3. Ulah muragkeun duwegan ti luhur jst.

Paribasa-paribasa nu ngandung maksud, supaya ulah nyeri teuing karasana ku batur
1. Ngadeupaan lincar.
2. Héjo tihang.
3. Teu hir, teu walahir, teu kakak, teu caladi, teu aro-aro acan jst.

Di handap ieu Paribasa jeung Babasan Sunda Bagean ka-1:
1. Adam lali tapel.
Hartina : Poho ka baraya jeung poho ka lemah cai.

2. Adat kakurung ku iga.
Hartina : Adat téh hésé digantina.

3. Adéan ku kuda beureum.
Hartina : Beunghar ku barang titipan atawa ginding ku pakéan batur.

4. Adigung-adiguna.
Hartina : Gedé hulu, boga rasa leuwih ti batur. Kaciri dina laku-lampahna jeung omonganana.

5. Ajak Jawa.
Hartina : Ngajak anu henteu saenyana, henteu terus jeung haté, ngan ukur papaés baé, supaya ngeunaheun batur.

6. Ngajul bulan ku asiwung = Mesék kalapa ku jara.
Hartina : Usaha anu mubadir, moal ngadatangkeun hasil.

7. Ngadu angklung di pasar. 
Hartina : Papaduan nguruskeun nu euweuh mangpa'atna di hareupeun jalma loba.

8. Ngadu-ngadu rajawisuna.
Hartina : Mawakeun omongan si A ka si B, ogé carita si B dipupulihkeun ka si A. Temahna si A jeung si B téh paraséa, paréa-réa beunang jeung paréa-réa omong.

9. Ngagulkeun payung butut.
Hartina : Ngagulkeun luluhur sorangan.

10. Aya astana sajeungkal.
Hartina : Anu mustahil ogé bisa kajadian. Upamana budak leutik kénéh geus maot, sabab sasarina mah nu geus kolot pisan anu maot téh jst.
11. Aya jalan komo meuntas.
Hartina : Eukeur mah aya maksud, turug-turug aya pilantaraneunana.

12. Aya bagja teu daulat.
Hartina : Arék meunang bagja atawa kauntungan, tapi teu tulus.

13. Aya peurah.
Hartina : Aya komara, aya harga, aya pangaji.

14. Ayakan tara meunang kancra.
Hartina : Nu bodo jeung nu pinter moal sarua darajatna jeung pangasilanana.

15. Akal koja.
Hartina : Pinter dina kagoréngan atawa kajahatan.

16. Mun teu ngakal, moal ngakeul.
Hartina : Mun teu usaha moal pinanggih jeung rejeki pibekeleun hirup.

17. Aku panggung.
Hartina : Daréhdéh jeung méré mawéh, ngan hanjakal ku ieu aing, asa pangpunjulna, pangbeungharna jst.

18. Aku-aku angga.
Hartina:
Ngaku barang batur kalawan ngandung maksud hayang mibanda.
Ngaku baraya batur anu beunghar atawa jeneng kalawan aya pangarahan, mamrih kahormatan atawa kauntungan.

19. Aki-aki tujuh mulud.
Hartina : Lalaki nu geus kolot pisan.

20. Alak paul.
Hartina : Tempat anu lain di kieuna, ngeunaan jauhna jeung pisusaheunana.

21. Alak-alak cumampaka.
Hartina :
1. Resep jeung hayang dipuji ku batur, boga rasa pangpunjulna.
2. Anu handap hayang nyaruaan nu luhur, nu hina hayang nyaruaan nu mulia jst.

22. Teu puguh alang-ujurna.
Hartina : Teu puguh éntép-seureuhna. Teu bérés. Lain kitu kuduna.

23. Alus panggung (Alus laur) = Alus laur, hadé omé.
Hartina : Tegep dedeg pangadegna.

24. Ambek nyedek, tanaga midek.
Hartina : Ari napsu pohara gedéna, ngan jakal teu kaanteur ku tanaga, ma'lum geus ropoh.

25. Seukeut ambeu, seukeut panon.
Hartina : Loba mata-matana jeung pinter nyusud perkara, nepi ka perkara nu kumaha baé ogé bisa kabongkar. Ieu téh ngeunaan ka pulisi.

26. Teu diambeuan.
Hartina : Teu dipikasérab, teu dipikasieun.

27. Dipiamis buah gintung.
Hartina : Disangka hadé jeung bageur, tapi buktina goréng, jeung jahat.

28. Anak emas.
Hartina : Budak atawa kolot nu kacida dipikanyaahna. Teu kudu ku indung-bapana baé; bisa ogé ku dununganana.

29. Anak mérak kukuncungan.
Hartina : Sipat-sipat nu aya di anak, babakuna nu hadéna, sasarina loba anu diturunkeun ku kolotna.

30. Anak puputon.
Hartina : Anak nu kacida didama-damana; nu pohara dipikanyaahna.

31. Anjing ngagogogan kalong.
Hartina : Mikahayang nu lain-lain, anu pamohalan pilaksanaeun.

32. Nulungan anjing kadempét.
Hartina : Nulungan jalma nu teu boga pisan rasa tumarima.

33. Beuteung anjingeun.
Hartina : Ngeunaan ka jelema anu beuteungna cara beuteung anjing. .

34. Tikoro andon peso.
Hartina : Ngadeukeutan jalma anu bakal ngahukum atawa nganyényeri ka diri urang.

35. Paanteur-anteur julang.
Hartina : Silih anteur maké aya dua tilu kalina.

36. Aub payung, sabet sapon, sabasoba.
Hartina : Wewengkon, ngeunaan tanah.

37. Ngadaweung ngabangbang areuy.
Hartina : Pohara nineungna kana jaman nu geus kasorang nepi ka matak waas pacampur jeung sedih.

38. Ari umur tunggang gunung, angen-angen pecat sawed.
Hartina : Ari umur geus luhur, tapi haté ngongoraeun kénéh.

39. Asa ditonjok congcot.
Hartina : Meunang kabungah anu gedé, anu saenyana teu diarep-arep.

40. Asa nanggeuy endog beubeureumna.                                                                                          
Hartina : Kacida nyaahna.

41. Asa potong leungeun katuhu.
Hartina : Leungiteun jelema anu pohara hadé gawéna.

42. Asa tungkeb bumi alam.
Hartina : Rarasaan jelema anu pohara bingungna, nuju poék mongkléng pipikiranana.

43. Henteu asa jeung jiga.
Hartina : Teu asa-asa. Teu asa ka deungeun-deungeun, tapi asa ka dulur baé, ku lantaran geus lila babarenganana.

44. Tamplok aseupan.
Hartina : Nurun sagemblengna ka anak, boh dedeg pangadegna, boh tingkah polahna.

45. Nu asih dipulang sengit, nu haat dipulang moha.
Hartina : Nu hadé jeung loba jasana ka diri urang, dinyenyeri ku urang, ku omongan atawa kalakuan anu goréng.

46. Ngaliarkeun taleus ateul.
Hartina : Ngabéja-béjakeun kagoréngan atawa kajahatan anu lian.

47. Ati mungkir, beungeut nyanghareup.
Hartina : Palsu, siga sono, tapi henteu. Siga suka, tapi henteu. Siga nyaah, tapi henteu jeung saterusna.

48. Ati putih, badan bodas.
Hartina : Bérésih haté, teu aya geuneuk-maleukmeuk.

49. Ngacak ngebur.
Hartina : Rek maké naon baé ogé bisa, da geus aya jeung geus sadia.

50. Awak sabeulah.
Hartina : Teu rimbitan, mun ninggang di awéwé teu boga salaki, mun ninggang di lalaki teu boga pamajikan.

51. Awak sampayaneun.
Hartina : Maké pakéan nu kumaha baé ogé, katénjona pantes atawa lucu baé.

52. Ngawur kasintu, nyieuhkeun hayam.
Hartina : Ngaraeh jeung darehdeh ka deungeun, sabab hayang dipuji, tapi teu nolih jeung nyapirakeun ka dulur atawa ka baraya.

53. Sentak badakeun.
Hartina : Teu ceehan dina digawé. Dina mimiti mah pohara getolna, tapi beuki lila, beuki ngedul, tungtungna pagawéan téh diantep teu dipigawé pisan.

54. Cara badak Cihéa.
Hartina :
1. Leumpangna nyuruntul baé.
2. Lamun papanggih di jalan, tara nanya-nanya acan.

55. Belang bayah = Gindi pikir belang bayah
Hartina : Boga pikiran goréng ka pada kawula.

56. Ka bala, ka balé.
Hartina : Bisa nyaluyukeun diri di tempat mana baé, atawa jeung jelema nu kumaha baé.

57. Balég tampelé.
Hartina : Ari rasa tresna ka lalaki geus aya, ngan lamun papanggih jeung jelemana, gedé kénéh kaéra.

58. Bali geusan ngajadi.
Hartina : Tempat dilahirkeun.

59. Babalik pikir.
Hartina : Tadina goréng ayeuna mah jadi hadé. Tadina ngedul, ayeuna mah jadi getol jst.

60. Balik ngaran.
Hartina : Ngadon maot di lembur batur. Nu balik téh lain jelemana, tapi ngaranna wungkul.

61. Balung kulit, kotok meuting.
Hartina : Teu eureun-eureun nyeri haté ti baheula nepi ka kiwari.

62. Balungbang timur, caang bulan opat welas, jalan gedé sasapuan.
Hartina : 1. Béak karep ku rido. 2. Bérésih haté.

63.. Banda tatalang raga.
Hartina : Lamun urang papanggih jeung karerepet, gering upamana, euweuh halanganana urang ngajual barang nu aya pikeun ngabdla diri, meuli ubar sangkan waras.

64. Kacanir bangban
Hartina: Meunang wiwirang = Kawiwirangan

65. Hirup ngabangbara
Hartina: Ari tempat pikeun matuh mah leutik tur teu tumaninah, tapi lamun kaluar ti imah ginding, teu éléh ku batur.

66. Kahieuman bangkong
Hartina : Ku lantaran mangnyimpenkeun barang batur, nepi ka jiga nu beunghar.

67. Kawas bangkong katuruban batok.
Hartina: Bodo katotoloyoh, euweuh pisan kanyaho.

68. Ngabuntut bangkong
Hartina : Ku lantaran teu nyaho bener kana perkarana atuh teu bisa terus nyaritakeunana.
Teu sanggup migawé hiji pagawéan nepi ka anggeusna

69. Banteng ngamuk, gajah méta.
Hartina: Naon baé atawa saha baé anu dipikasieun ku urang.

70. Sakaru-kuru lembu, saregéng-regéng banténg.
Hartina : Samiskin-miskinna ogé pangagung mah tangtu baé moal miskin cara somah nu teu boga.

71. Bancang pakéwuh.
Hartina: Kasusah atawa karerepet. Sasarina mah ngeunaan kasusah atawa karerepet anu galedé baé.

72. Batu turun, keusik naék.
Hartina : Loba turunan ménak anu teu jareneng, tapi sabalikna loba turunan somah anu jareneng.

73. Gurat batu.
Hartina: Pageuh jangji, tara ngarobah naon baé anu geus dipasinikeun.

74. Batok bulu eusi madu.
Hartina:
Nyolong bade, teu cocog jeung taksiran. Siga miskin, tapi beunghar. Siga bodo, tapi pinter jst.
Ari nilik kana rupana mah goréng éta jelema téh, ngan haténa jeung uteukna mah hadé.

75. Kurung batok­
Hartina : Teu resep nyanyabaan, ni'mat cicing di imah baé.

76. Tamplok batokeun
Hartina : Teu bisa nyésakeun rejeki; sabaraha sabaraha ogé béak-béak baé.

77. Ulah kabawa ku sakaba-kaba.
Hartina : Ulah kabawa ku nu teu paruguh, maksudna : kabawa ku jurig, dedemit jst.

78. Ambekna sakulit bawang.
Hartina : Gampang pisan ambek.

79. Dibéjér-béaskeun.
Hartina : Ditérangkeun kalawan eces pisan­

80. Totopong heureut dibébér-bébér, tangtu soéh.
Hartina: Nyukupkeun ku pangala nu sakitu saeutikna. Tangtu baé matak jadi kasusahan, Iamun rejeki atawa pangala ngan saeutik, ari kaperluan jeung pangaluaran anu sakitu lobana.

81. Jauh ka bedug.
Hartina : Dusun, bodo, euweuh kanyaho.

82. Béngkok tikoro.
Hartina : Ku lantaran aya halangan, rejeki anu geus nyantong ogé, euweuh deui.

83. Ngijing sila, béngkok sembah.
Hartina : Goréng haté, teu satia ka anu jadi pamingpin atawa dunungan

84. Bengkung ngariung, bongkok ngaronyok.
Hartina : Babarengan hina, cilaka atawa rugi.

85. Keur nuju béntang surem.
Hartina : Keur sué, atawa tiis badan; lamun guna-tani ku hama jeung lamun dagang terus-terusan rugi baé.

86. Meubeut meulit.
Hartina : Mamawa.

87. Teu mais teu meuleum.
Hartina : Teu aya patalina pisan.
88. Kandel kulit beungeut.
Hartina : Euweuh kaéra.

89. Mindingan beungeut ku saweuy.
Hartina : Ari haté goréng, ngan budi parangi marahmay, perluna pikeun mindingan haté anu goréng tea, maksudna: supaya ulah kaciri.

90. Ulah beunghar méméh boga.
Hartina : Ulah adigung nyéta-nyéta anu beunghar, turtaning henteu atawa tacan boga pakaya.

91. Beurat nyuhun, beurat nanggung, beurat narimakeun inya.
Hartina: Pohara narimakeunana kana pitulung, ngan teu kawasa ngedalkeun ku lisan atawa tulisan. Anging Gusti anu tingali.

92. Lain ka tulang munding kabeureuyan mah, ku cacuk peda.
Hartina : Arék cilaka mah ku kasalahan anu leutik ogé bisa, teu kudu kasalahan anu gedé baé.

93. Beureum paneureuy = Seuseut batan neureuy
Hartina : Hésé pisan (seuseut-seuat) ngahasilkeun maksud.

94. Teu nyaho di alip bingkeng.
Hartina : Bodo teu bisa maca-maca acan, da teu sakola.

95. Beurat birit.
Hartina : Hésé jeung sungkan dititah.

96. Hampang birit.
Hartina : Gampang jeung daékan dititah.

97. Ngusap birit, bari indit.
Hartina : Ku lantaran ambek nyedek atawa éra parada, 1eos baé indit, teu amit heula ka nu araya di dinya.

98. Biwir nyiru rombéngeun.
Hartina : Resep mukakeun rasiah sorangan atawa rasiah batur.

99. Biwir sambung lémék, suku sambung lengkah.
Hartina : Henteu milu-milu kana tanggung­jawabna mah; ieu mah ngan saukur mangnepikeun; dumeh jadi utusan, ngemban timbalan nu lian.

100. Bobo sapanon, carang sapakan.
Hartina : Aya kuciwana, lantaran aya kakuranganana atawa karuksakanana.


101. Mobok manggih gorowong.    
Hartina : Meunang jalan pikeun ngalaksanakeun kahayang.

 102. Bobor karahayuan.
Hartina : Henteu rahayu, henteu salamet, meunang kacilakaan atawa tiwas.

 103. Boga pikir kaping burih.
Hartina : Boga kahayang anu datangna téh lain ti heula, tapi pandeuri.

 104. Buah ati.
Hartina : Pohara dipikanyaahna. (Ngeunaan ka jelema wungkul).

 105. Kawas lauk asup kana bubu.
Hartina : Gampang meunangna jeung asupna kana hiji pagawéan, tapi hésé béléké kaluarna jeung ngécagkeunana éta pagawéan.

 106. Naheun bubu pahareup-hareup.
Hartina : Dina aya pangabutuh, silih injeuman duit.

 107. Ngabudi ucing.
Hartina : Teu wani nimbongkeun atawa ngedalkeun kahayang, atawa kadeudeuh.

108. Cara bueuk meunang mabuk.
Hartina : Ngeluk baé, teu lémék, teu nyarék, euweuh hojah, euweuh karep: euweuh kahayang sabab éra atawa sieun.

109. Buluan belut, jangjangan oray.
Hartina : Pamohalan kajadian.

110. Teu kaur buluan.
Hartina : Teu kaur boga pakaya.

111. Ciri sabumi, cara sadésa.
Hartina : Béda tempatna, béda deui adat jeung kabiasaanana.

112. Bungbulang tunda.
Hartina : Tunda talatah. Lamun dititah, tara sok pék ku manéh, tapi sok nitah deui ka batur.

113. Sabuni-buni nu ngising.
Hartina : Sanajan dibunian atawa disumputkeun ogé, ari laku-lampah anu goréng mah awal-ahir sok kudu kanyahoan baé.

114. Ngodok liang buntu.
Hartina : Hésé capé taya gawé, susah payah taya guna, sanajan tihothat ogé moal atawa henteu beubeunangan.

115. Hayang untung jadi buntung.
Hartina : Teu papanggih ari jeung kauntungan mah, papanggih sotéh jeung karugian anu sama sakali henteu diarep-arep.

116. Buntut kasiran.
Hartina : Korét, medit, ngeupeul, tara pisan barangbéré.

117. Nyolok mata buncelik.
Hartina : Nganyenyeri, ngahina atawa ngawiwirang di hareupeunana.

118. Bur beureum, bur hideung, hurung nangtung, siang leumpang.    
Hartina : Ginding, loba pakéan anu aralus dipaké

119. Buburuh nyatu diupah béas.  
Hartina : Nyiar pangarti tur diburuhan atawa digajih.

120. Ngaburuy.
Hartina : Nyaneut wungkul, teu aya lalawuhna: inumeunana aya, tapi ari dahareunana mah teu aya.

121. Buruk-buruk papan jati.
Hartina : Ka sobat atawa ka baraya mah sok hayang ngahampura baé lamun aya kasalahanana téh.

122. Lauk buruk milu mijah = Piritan milu endogan.
Hartina : Pipilueun kana hiji kalakuan ku lan­taran kabawakeun ku batur, henteu kalawan ka­hayang sorangan, nepi ka goréng katénjona.

123. Nu burung diangklungan, nu édan dikendangan.
Hartina: Ngahaminan omongan atawa carita batur, sanajan ceuk haté sorangan éta omongan atawa carita téh salah.

124. Teu ngalarung nu burung, teu nyésakeun nu édan.
Hartina : Ngalajur hawa napsu ka awéwé, ka nu halal jeung nu haram ogé disaruakeun baé.

125. Leutik burih.
Hartina : Leutik wawanén.

126. Teu busik bulu salambar.
Hartina : Teu rogrég-rogrég, malah unggul dina juritna.

127. Bonténg ngalawan kadu.
Hartina:
Nu leutik ngalawan nu gedé.
Nu handap ngalawan nu luhur.
Nu lembék ngalawan nu kuat..
Somah ngalawan ménak.
Tangtu éléhna.      

128. Nu borok dirorojok = Nu titeuleum disimbeuhan.
Hartina : Nu keur susah ditambah kasusahanana; nu keur nyeri ditambah kanyerianana.

129. Daék macok, embung dipacok.
Hartina : Daék ngarah kana rejeki atawa pakaya batur, tapi diarah rejekina atawa pakayana ku batur mah teu daék.

130. Dagang oncom, rancatan emas.
Hartina : Ari modalna gedé kacida, ngan bati anu diarahna pohara leutikna.

131. Dagang peda ka Cirebon.
Hartina : Henteu payu daganganana, sabab nga­jualna ka tukangna, atuh tangtu baé moal dibeuli.

132. Pait daging, pahang tulang.
Hartina : Cageur, teu keuna ku panyakit naon baé.

133. Dah bawang, dah kapas.
Hartina : Tah barangna, tah duitna.

134. Nyeungeut damar di suhunan.
Hartina :
Mintonkeun kakayaan.
Barangbéré supaya dipuji.

135. Caang bulan dadamaran.
Hartina : Migawé anu kurang mangpaat.

136. Dikompét-daunkeun = Dihurun-suluhkeun.
Hartina : Dihijikeun baé, disaruakeun baé, teu dipisah-pisah.

137. Nyieun catur taya dapur.                 
Hartina: Nganggit hiji dongéng anu henteu puguh galurna

138. Dédéngé tara.
Hartina : Neruskeun béja anu tacan sidik pisan.

139. Deugdeug tanjeuran.
Hartina : Pada ngadeugdeug, pada nongton, sabab jadi deugdeugan, jadi tongtonan, ku tina pinterna dina kasenian, upamana : pinter tembang, ngacapi jst.

140. Deukeut-deukeut anak taleus.
Hartina : Ari imahna mah puguh ogé padeukeut, ngan hanjakal henteu nyaho ti bareto yén baraya.

141. Ngadeupaan lincar.
Hartina : Ngadeukeutan anu keur sidekah atawa kariaan, supaya katénjo ku nu boga imah jeung diajak dahar.

142. Dihin pinasti, anyar pinanggih.
Hartina : Baheula ditangtukeunana, ngan kakara ayeuna kalakonanana atawa kapanggihna. Ngeunaan: papastén jelema

143. Teu didingding kelir.
Hartina : Teu dibuni-buni, ditembrakkeun baé, teu dirusiahkeun.

144. Paluhur-luhur diuk.
Hartina : Pagedé-gedé kauntungan dina nyiar kipayah

145. Jabung tumalapung, sabda tumapalang.
Hartina: Milu nyaritakeun hiji perkara, sakapeung némpasan omongan batur, nyeta-nyeta jiga nu nyaho, turtaning (padahal) teu nyaho di naon-naon.

146. Jadi maung malang.
Hartina : Jadi panghalang, ngeunaan ka lalaki nu ngahalangan pijodoeun hiji awéwé.

147. Jadi senén kalémékan.
Hartina : Mindeng dicaritakeun.

148. Jadi sabiwir hiji.
Hartina : Jadi carita jelema loba.

149. Ulah tiis-tiis jahé.
Hartina : Kudu iatna.

150. Loba teuing jaksa.
Hartina : Loba teuing nu pinter, nu ngatur jeung mapatahan; balukarna matak bingung ka nu dipapatahanana.

151. Aya jalan komo meuntas.
Hartina : Aya lantaran anu diarep-arep ti tadina, nepi ka maksud urang gancang kahontalna.

152. Jaman cacing dua saduit.
Hartina : Baheula pisan.

153. Janget kina telon.
Hattina : Turunan alus atawa goréng ti indung-bapa; ngeunaan ka sasatoan.

154. Jantungeun.
Hartina : Ngahuleng baé teu lémék teu nyarék, lantaran kagét kacida.      

155. Jauh ka bedug, anggang ka dayeuh.
Hartina : Dusun teu nyaho di tata-titi, tindak­tanduk, suba-sita, duduga jeung peryoga.

156. Jauh tanah ka langit.
Hartina : Pamohalan nu sarupa kitu bisa kajadian.

157. Meuli teri meunang japuh = Nyair hurang meunang kancra.
Hartina : Kalawan teu disangka-sangka meunang milik, darajat atawa kauntungan anu leuwih gedé.

158. Sereg di panto, logor di liang jarum.
Hartina : Nyingkahan hirup kumbuh jelema loba, sabab loba dosa, loba kasieun jeung kaéra; betahna téh di nu suni, nu teu aya jelema.

159. Jati kasilih ku junti.
Hartina : Pribumi kaéléhkeun ku urang asing.

160. Jawadah tutung biritna, sacarana-sacarana.
Hartina : Unggal bangsa béda adatna jeung kabiasaanana.

161. Jéjér pasar.
Hartina : Lumrah baé. Mun ngeunaan ka lalaki, kasép henteu, goréng henteu. Mun ngeunaan ka awéwé, geulis henteu goréng henteu.

162. Jégjég cékér.
Hartina : Capé ku lantaran leumpang ka ditu ka dieu baé.

163. Jelema pasagi.
Hartina : Loba kakayaanana jeung pangawéruhna.

164. Leuleus jeujeur, liat tali.
Hartina : Adil pohara.

165. Jeung léwéh mah mending waléh.
Hartina : Leuwih hadé wakca balaka ngedalkeun kahayang, ti batan ngandung kabingung teu wani pok nyarita.

166. Nyieun pucuk ti girang.
Hartina : Pangheulana néangan pibatureun paséa atawa gujrud.

167. Nyieun poé bungsuna.
Hartina : Nyieun poé panungtungan; ka hareup mah embung wawuh atawa ngahiji deui.

168. Asa dijual payu.
Hartina : Ngungun duméh nyorangan di pa­nyabaan, jauh ti indung ti bapa.

169. Moal neangan jurig nu teu kadeuleu.
Hartina : Arék nyekel jelema anu aya baé, moal neangan jelema anu euweuh.

170. Cara jogjog mondok.
Hartina : Carékcok baé, mani gandéng naker.

171. Jogjog neureuy buah loa.
Hartina : Mikarep ka nu lain babad.

172. Dogdog pangréwong.
Hartina : Bantuan anu lumayan pisan, nu euweuh hartina : dina teu ayana ogé teu naon-naon.

173. Dogong-dogong tulak cau geus gedé dituar batur.     
Hartina: Ngantian jeung mahugi parawan ti keur leutik kénéh, sugan diparengkeun ku Nu Kawasa pipamajikaneun; na ari geus gedé dikawin ku batur, atuh hésé capé taya gawé.

174. Dosa salaput hulu.
Hartina : Teuing ku loba dosa.

175. Sadom araning baraja, sakunang araning geni.
Hartina:
Sanajan saeutik, omat ulah wani ngagasab duit Nagara.      
Perkara anu bisa ngalantarankeun cilaka sanajan leutik.

176. Sakirincinging duit, sakocopoking iwak.
Hartina : Sanajan saeutik, omat ulah arék wani ngagasab duit Nagara.

177. Dulang tinandé.
Hartina : Awéwé mah nurutkeun baé, kumaha diaturna jeung diparéntahna ku nu jadi salaki.

178. Duum tinggi.
Hartina : Ngabagikeun naon-naon henteu kalawan adil, aya nu loba, aya nu saeutik.

179. Siduru isuk.
Hartina : Nyunatan atawa kariaan, teu maké tatabeuhan.

180. Ulah muragkeun duwegan ti luhur.
Hartina : Masing nyaah kana rejeki meunang hésé capé ladang kesang, pacuan arék dimonyah­-monyah.

181. Élmu ajug.
Hartina : Pinter ari mapatahan ka batur mah, tapi prak ku manéh henteu.

182. Élmu sapi.
Hartina : Samiuk (ngahiji) kana kagoréngan.

183. Élmu tumbila.
Hartina : Nu boga imah ngarugikeun ka tatamu.

184. Elok bangkong.
Hartina : Nuju sakarat, ngan kari tunggu dawuh baé, keur ngaleupaskeun nyawa.

185. Cara embé.
Hartina : Embung mandi, sabab sieun ku cai.

186. Endog mapatahan hayam.
Hartina :
Nu sahandapeun mapatahan ka nu saluhureun.
Nu sangoraeun mapatahan ka nu sakoloteun.

187. Endog sapatarangan, peupeus hiji, peupeus kabéh.
Hartina : Kasusah atawa karerepet anu tumiba ka dulur, baraya atawa sobat, balukama ngabingungkeun atawa nyusahkeun ka saréréa.

188. Endog tara megar kabéh.
Hartina : Najan saindung-sabapa henteu sarua milikna, rejekina atawa darajatna.

189. Kawas hayam keur endogan.
Hartina : Ciling-cingcat baé, teu bisa cicing.

190. Piit ngeundeuk-ngeundeuk pasir.
Hartina : Mikarep nu lain babadna, tangtu moal kasorang  
            
191. Nangkeup mawa eunyeuh.
Hartina : Mawa cilaka ka jelema anu dipéntaan tulung jeung geus nulungan ka urang.

192. Cara gaang katincak.
Hartina : Anu tadina ramé kacida, ayeuna mah jadi jempling pisan.

193. Galéhgéh gado.
Hartina : Daréhdéh, tapi henteu terus kana haté.

194. Gagalana.
Hartina : Jagona, kokojona.

195. Jauh jauh-panjang gagang.
Hartina : Hanas jauh-jauh ogé dijugjug, ngan hanjakal ku teu hasil.

196. Galak sinongnong.
Hartina : Mimiti balég, ngeunaan ka parawan (cawéné, lanjang).

197. Sagalak-galakna macan, tara nyatu anak.
Hartina : Sanajan pohara bengisna nu jadi indung-bapa, umumna mah tara téga ka nu jadi anak.

198. Ngagandong kéjo, susah nyatu.      
Hartina : Loba ari titaheun mah, boh anak boh bujang, ngan hanjakal ku hésé nitah, euweuh nu daékeun ari dititah téh.

199. Gancang pincang.
Hartina : Ku lantaran digawéna buru-buru jeung kurang ati-ati, hasilna téh teu nyugemakeun.

200. Gantung déngé.
Hartina: Henteu terus bisa ngadéngékeun hiji perkara jeung pohara hayangna neruskeun ngadéngékeun.


Nah Gimana bagus bagus kan kata kata peribahasa sundana.... Pasti atuh da nungadamelna ge urang sunda pasti hade atuh nya,

Advertisement